Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 2321  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ปัจจัยที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม กรณีศึกษา โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์รักประชา, สรพัศ
2547สภาพและแนวทางการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จังหวัดพะเยาอินต๊ะสาร, ชวลิต; เครือน้อย, นพรัตน์; มังคลาด, ชวลิต; คนเที่ยง, สุมาลี
2549การใช้สารชีวภาพของเกษตรกรในหมู่บ้านห้วยตุ้ม ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายอุ่นบ้าน, ณรงค์ฤทธิ์; บุณโยทยาน, พัฒนยุค
2549แนวทางในการพัฒนาธุรกิจชุมชนกลุ่มผู้แปรรูปผ้าใยกัญชง กรณีศึกษา : บ้านคอดยาว ตำบลทุ่งกล้วย กิ่งอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยาอุดมนพวิทยา, ชไมพร; ใจจันทร์, ภัคจิรา; กุสาวดี, อุดร
2551ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและการประเมินคุณภาพน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในแหล่งน้ำของมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ปี 2550-2551แก้ววิเชียร, ธงชัย
2555ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาทะปัญญา, วาทินี
2555การบริหารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาบุญเจริญ, สว่าง
2555การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่บ้านหัวทุ่ง ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปางไชยวัฒนา, วิริยะพร
2555ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยาจันทร์สุภาเสน, ยุทธภูมิ
2555กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาประทุมวงศ์, อุทัยวรรณ
2555การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายบริการ มหาวิทยาลัยพะเยาจันทร์พิมพ์, สมพงษ์
2555การจัดการระบบประปาเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2554ดวงแก้ว, ตระการ
2555ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่สังขวรรณ, ประนอม
2555การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาล ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยาสักลอ, ณัฐวุฒิ
2555การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาเปลวทอง, จงรักไทย
2555ปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระบวนการของชาวต่างด้าวที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปประเทศที่สาม กรณีศึกษา: ผู้อพยพหลบหนีเข้าเมือง ชาวเกาหลีเหนือในเขตพื้นที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเวียงมูล, อาจณรงค์
2555ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา พนักงานส่วนตำบลในจังหวัดเชียงรายสุเตนันต์, เอนก
2555ประสิทธิผลการให้บริการงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยานาแพร่, อัญชลี
2555การบริหารจัดการระบบประปาภูเขาแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยามีเชื้อ, ประหยัด
2555การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาทิพย์คำ, ทรงธิศักดิ์