ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา(Library and Learning Center)
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา(Library and Learning Center)

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

เอกสารที่ได้จากการบรรยาย (Lectures) 0

เอกสารที่ได้จากการบรรยาย (Lectures)

เอกสารหรือบทความที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ (Conference Papers) 0

เอกสารหรือบทความที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ (Conference Papers)

งานวิจัย (Research) 19

ฐานข้อมูลงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials) 0

ชุดการเรียนการสอน (Learning Materials)

ตำรา เอกสารคำสอน (Book or Book Chapter) 0

ตำรา เอกสารคำสอน (Book or Book Chapter)

วิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (Thesis of Graduate Students) 1174

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สิทธิบัตร (Patents) 0

สิทธิบัตร (Patents)